Turlederrollen

TURLEDERROLLEN:


Vandregruppas turledere går samme kursrekke som andre turledere i DNT Oslo og Omegn og forholder seg til retningslinjene som gjelder for alle turledere i DNT. Ved siden av å føre turgruppen fra start til slutt er turlederne også turistforeningens ansikt utad med det ansvaret dette innebærer.

Problemer med å publisere fellesturen? Sjekk den oppdaterte veiledningen for å opprette turer ...​​​​​​​​
Ordninger i Vandregruppa:

 • Turleder og medturleder får dekket utgifter til overnatting når vi bor på hytter som eies av DNT Oslo og Omegn. Denne ordningen gjelder for både selvbetjente og ubetjente hytter. Ved reservering av ubetjente hytter i Oslo-marka opplyser du om at det er to turledere som ikke skal betale for overnatting. Dersom du velger å reservere senger på selvbetjente hytter, opplyser du også om det samme. Når dere fører dere inn i protokollen på de ubetjente og selvbetjente hyttene, opplyser de to turlederne om at de er turledere.
 • På de betjente hyttene til DNT OO har vi nå fått en avtale med DNT OO om en prøveordning for 2021 som går ut på følgende:
  1. Påmelding til turene skal være åpen for alle med påmelding via Sherpa. Det skal komme tydelig frem i turbeskrivelsen at turen arrangeres av Vandregruppa.
  2. Turene må være godkjent av administrasjonen i DNT OO (Eirik Bergvoll) før publisering.
  3. Kost- og losjiutgifter til en turleder dekkes av DNT OO ved minst seks deltakere og til to turledere ved 11-14 deltakere (eksklusiv turleder). Reiseutgifter dekkes av turleder(e).
  4. Deltakere på turen skal gjøre opp for seg individuelt ved hyttene. Det skal ikke legges opp til innsamling av deltakeravgift av turleder eller andre.
 • Etter at du har planlagt en fjelltur, sender du en kort skisse inn til Eirik Bergvoll (eirik.bergvoll@dntoslo.no) med kopi til Stig Roberg (st-e-rob@online.no) i Vandregruppestyret. Opplys her om ruta, dvs. hvilke hytter dere planlegger å besøke når, og hvor mange deltakere dere legger opp til å ha på turen. Opplys eventuelt om hva slags rom du ønsker for gruppa, for eksempel soverom eller sovesal. Eirik Bergvoll kontakter de aktuelle hyttene, og etter at du har fått godkjenning fra Eirik Bergvoll, legger du så turen ut i Sherpa.
 • Vandregruppa kan bestille samtlige sengeplasser på ubetjente hytte i Oslomarka. DNT Oslo og Omegn ønsker at du booker hytter gjennom Turinfo, (e-post eller på telefon) som reserverer hytta/sengeplasser og sender et tilbud til turlederen med 350 dagers betalingsfrist. Blir det en endring i antall deltakere, gir turleder beskjed om dette til Turinfo senest 12 dager på forhånd (mandag-fredag). Turleder får da tilsendt et nytt tilbud med 350 dagers betalingsfrist. Fakturaen betales senest 12 dager før turstart. Ellers gjelder våre vanlige avbestillingsgebyr som finnes her: https://www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka/
 • Det skal være minst to turledere, en hovedturleder og en medturleder. Turlederstatusen til hovedturleder må være i overenstemmelse med DNT sine krav til ulike typer turer. I marka er dette minst grunnleggende turleder eller nærturleder, på fjellet om sommeren sommerturleder og på fjellet om vinteren vinterturleder. På turplanleggingsmøtene kan turlederne komme med sine forslag til turer.
 • Turleder legger turbeskrivelsen, etter mal, direkte inn i Sherpa (turdatabasen). Når det gjelder påmelding, velger du online påmelding, nærmere bestemt alternativet «påmelding uten nettbetaling» i Sherpa.
 • Turleder tar med kart, kompass, førstehjelpsutstyr og annet nødvendig utstyr. Dette kan lånes av Aktivitetsavdelingen. 
 • Ved bilspleis anbefales det å regne kr. 3,- pr. km pr. personbil, og utgiftene deles likt på alle som deltar. Dette inkluderer også turlederne.
 • Turene våre er til selvkost. Turleder har likevel anledning til å ta forhåndsbetaling for faktiske utgifter som påløper før turen. Man må da oppgi i turbeskrivelsen hva disse pengene går til. Eventuelt overskudd betales tilbake til deltakerne.
 • Før en lang eller hard tur bør det være planleggingsmøte på forhånd. 
 • På overnattingsturer skal turleder sende deltakerliste med e-postadresser til minst 2 personer i styret som ikke er med på turen.
 • Etter turen sendes deltagerantallet til Albrecht Hofheinz, dette for Vandregruppas årsstatistikk.Turledergoder:

 • Det gis turlederrabatt på alt av turutstyr og kart i DNT Oslos turinformasjon og butikk i Storgata 3. Kjøpet gjelder kun for turleders eget bruk den sesongen hun/han leder tur. 
 • Som turledere skal du ha enten en turlederjakke eller en vest og en førstehjelpspose når du leder en tur. Alt kan hentes i DNT Oslo og Omegn ved å avtale en tidspunkt med Team frivillighet. Du får også påfyll til din førstehjelpspose. 
 • Ved bestått sommer- eller vinterturlederkurs arrangert av DNT Oslo og Omegn får deltakerne tilbake kursavgiften etter at de har ledet tre turer for Vandregruppa eller andre grupper i DNT Oslo og Omegn. Også grunnleggende turlederkurs og førstehjelpskurs refunderes.

Vandregruppas forventninger til turlederne:

 • Turlederne møter på turplanleggingsmøtene og legger fram turforslagene sine. Deltakelse på turplanleggingsmøtet er viktig, også for å få aktuell informasjon fra styret. 
 • Under forberedelsene til turen går turleder igjennom alle risikomomenter og vurderer nødvendige tiltak. DNT Oslo og Omegns risikovurderingsskjema finner du i Sherpa.
 • Turledere må gå igjennom nødkort (finnes i DNTs Beredkapsplan) som en del av forberedelsen til turen. Ta det gjerne med som huskeliste på turen om uhell oppstår. Alle personskader skal rapporteres via Vandregruppas styre til Aktivitetsavdelingen. 
 • Turleder som ikke følger god skikk for turledelse, kan miste muligheten til å være turleder.


Deltakernes forventninger til turleder:

 • Turledere gir informasjon om krav til utstyr og ferdigheter som trengs for å gjennomføre turen.
 • Turen gjennomføres på en trygg måte. Vandregruppa tar likevel ikke på seg noe ansvar for økonomiske følger av eventuelle skader eller uhell som måtte inntreffe. Vi viser her «Generelle vilkår for deltagelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge», pkt. 6. Forsikringer:
  • DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 
 • Turleder kan om nødvendig endre turen underveis.

Deltakere kan ikke gjøre turleder eller Vandregruppa ansvarlig for økonomisk- eller personskade


Turleders forventninger til deltakere:

 • Turleder kan avvise personer før turen, ved start og under turen ved spesielle omstendigheter. Vi viser her «Generelle vilkår for deltagelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge», pkt. 11. Deltakernes ansvar: 
  • Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.  Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. For deltakelse på fellesturer vinter må alle deltakere også lese nøye gjennom "Viktig informasjon - fellesturer vinter"
 • ​​​Spesielt viktig er det å legge merke til sikkerhetsutstyret alle deltakere må ha med.

 • Deltaker må gi beskjed ved forfall. Penger til eventuelle fellesutgifter som er betalt på forhånd, tilbakebetales normalt ikke. Se også DNT’s regler for tilbakebetaling av reserverte sengeplasser: https://www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka/
 • Deltakerne bidrar til fellesskapet under turen.
 • Deltakeren har med sikkerhetsutstyr og førstehjelpssaker til eget bruk
 • Det forventes at deltakere har med eget kart og kompass og følger med på ruta underveis. Se forøvrig DNT’s pakklister for turer i fjellet.
 • Deltakerne skal si fra hvis de avbryter turen eller går en annen rute.