Turlederrollen

TURLEDERROLLEN:


Vandregruppa sine turledere går samme kursrekke som andre turledere i DNT Oslo og Omegn og forholder seg til retningslinjene som gjelder for alle turledere i DNT. Ved siden av å føre turgruppen fra start til slutt er turlederne også turistforeningens ansikt utad med det ansvaret dette innebærer. Mer informasjon om det å være turleder finner du her.

Er du turleder og har problemer med å publisere fellesturen din? Klikke her for oppdatert veiledning i å opprette turer.​​​​​​
Ordninger i Vandregruppa:

 • Turleder og medturleder får dekket utgifter til overnatting når vi bor på hytter som eies av DNT Oslo og Omegn. Denne ordningen gjelder for både selvbetjente og ubetjente hytter. Ved reservering av ubetjente hytter i Oslo-marka opplyser du om at det er to turledere som ikke skal betale for overnatting. Dersom du velger å reservere senger på selvbetjente hytter, opplyser du også om det samme. Når dere fører dere inn i protokollen på de ubetjente og selvbetjente hyttene, opplyser de to turlederne om at de er turledere.
 • Det skal være minst to turledere, en hovedturleder og en medturleder. Turlederstatusen til hovedturleder må være i overenstemmelse med DNT sine krav til ulike typer turer. Informasjon om hvilke turer du kan lede finner du her.
 •  Turleder legger inn tittelen til turen og navnet av turleder(ne) i turplanleggingsdokumentet  mime-attachment.png Vandregruppa Turplanlegging 2022.xlsx
 • Turleder legger turbeskrivelsen, etter mal, direkte inn i Sherpa (turdatabasen). Når det gjelder påmelding, velger du alternativet «påmelding uten nettbetaling» i Sherpa.
 • Informer styret i Vandregruppa om turen når turbeskrivelsen er klar:
  • Voksen-turer og aldersbestemtet turer 26-45 år: Frederik Emil Juul [mailto: sm_folen@hotmail.com]​​​​​​​
 • Ved bilspleis anbefales det å regne kr. 3,- pr. km pr. personbil, og utgiftene deles likt på alle som deltar. Dette inkluderer også turlederne.
 • Turene våre er til selvkost. Turleder har likevel anledning til å ta forhåndsbetaling for faktiske utgifter som påløper før turen. Man må da oppgi i turbeskrivelsen hva disse pengene går til. 
  • Eventuelt overskudd betales tilbake til deltakerne.
 • Før en lang eller hard tur bør det være planleggingsmøte på forhånd. 
 • Etter turen sendes deltakerantall til styret i Vandregruppa via eget SKJEMA [url: https://forms.gle/qaAdju1BVay6onfdA ].


Turledergoder:

 • Det gis turlederrabatt på alt av turutstyr og kart i DNT Oslos turinformasjon og butikk i Storgata 3. 
 • Ved bestått sommer- eller vinterturlederkurs arrangert av DNT Oslo og Omegn får deltakerne tilbake kursavgiften etter at de har ledet 3 turer for Vandregruppa eller andre grupper i DNT Oslo og Omegn. Også grunnleggende turlederkurs og førstehjelpskurs refunderes.

Mer Informasjon om disse og andre turledergoder finner du ved å klikke her. 

​​​​​​​

Vandregruppas forventninger til turlederne:

 • Turlederne møter på turplanleggingsmøtene og legger fram turforslagene sine. Deltakelse på turplanleggingsmøtet er viktig, også for å få aktuell informasjon fra styret. 
 • Under forberedelsene til turen går turleder igjennom alle risikomomenter og vurderer nødvendige tiltak. DNT Oslo og Omegns risikovurderingsskjema finner du i Sherpa.
 • Turledere må gå igjennom nødkort (finnes i DNTs Beredskapsplan) som en del av forberedelsen til turen. Ta det gjerne med som huskeliste på turen om uhell oppstår. 
 • Alle personskader skal rapporteres via Vandregruppas styre til Aktivitetsavdelingen. 
 • Turleder som ikke følger god skikk for turledelse, kan miste muligheten til å være turleder.


Deltakernes forventninger til turleder:

 • Turledere gir informasjon om krav til utstyr og ferdigheter som trengs for å gjennomføre turen.
 • Turen gjennomføres på en trygg måte. Vandregruppa tar likevel ikke på seg noe ansvar for økonomiske følger av eventuelle skader eller uhell som måtte inntreffe. Vi viser her «Generelle vilkår for deltagelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge», pkt. 6. Forsikringer:
  • DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 
 • Turleder kan om nødvendig endre turen underveis.


Deltakere kan ikke gjøre turleder eller Vandregruppa ansvarlig for økonomisk- eller personskadeTurleders forventninger til deltakere:

 • Turleder kan avvise personer før turen, ved start og under turen ved spesielle omstendigheter. Vi viser her «Generelle vilkår for deltagelse på DNT Oslo og Omegns fellesturer i Norge», pkt. 11. Deltakernes ansvar: 
  • Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.  Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. For deltakelse på fellesturer vinter må alle deltakere også lese nøye gjennom "Viktig informasjon - fellesturer vinter"
  • ​Deltaker må gi beskjed ved forfall. Penger til eventuelle fellesutgifter som er betalt på forhånd, tilbakebetales normalt ikke. Se også DNT’s regler for tilbakebetaling av reserverte sengeplasser: https://www.dntoslo.no/ubetjente-hytter-i-marka/
 • Deltakerne skal si fra hvis de avbryter turen eller går en annen rute.